Alle Rechten © Design-Schoonmaak.nl  2010-2020. Gebruiksvoorwaarden/Disclaimer

Algemene voorwaarden Design Schoonmaak

Als het echt schoon moet zijn Design-
Schoonmaak

DISCLAIMER - GEBRUIKSVOORWAARDEN

Leest voor het gebruik van onze website eerst de Disclaimer.

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld.

Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Design-Schoonmaak niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

Design-Schoonmaak is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Design-Schoonmaak
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logos en geluiden, behoren toe aan Design-Schoonmaak of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Design-Schoonmaak mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

Design-Schoonmaak draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Design-Schoonmaak aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Framing

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Design-Schoonmaak is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Design-Schoonmaak verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Design-Schoonmaak aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiele autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


Wijzigingen van deze voorwaarden

Design-Schoonmaak behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.